Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 3/16) i članka 9. Pravilnika o zakupu poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly, Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-16-1 od 30. kolovoza 2016. i Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-17-57 od 11. srpnja 2017, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

 

D O P U N U  N A T J E Č A J A
za davanje u zakup poslovnih prostora u
Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva
Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

I.

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly), objavljen 21. srpnja 2017. godine u „Vukovarskim novinama“ i na web stranici Grada Vukovara, dopunjuje se na način da se u toč. 1. Natječaja dodaje:

OZNAKA PROSTORA

POVRŠINA (m²)

SNAGA EL.ENERGIJE

(kW)

NAMJENA PROSTORA

13

PP18

36,19

5,75

 

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

14

PP19

75,29

5,75

Djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, kreativne usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju i slično, uredski prostor za poduzetnike iz Proizvodnog centra.

   21

 PP20

38,62

5,75

II.

Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i sedam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g. i 8. veljače 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/16-01/20

URBROJ: 2196/01-02-19-144

U Vukovaru, 26. kolovoza 2019.                                                                    

                                                                

                                                                                                                       Gradonačelnik

                                                                                                                       Ivan Penava, prof.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

 1. PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
 2. IZJAVA O ZAPOČINJANJU DJELATNOSTI
 3. IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA
 4. SKRAĆENI POSLOVNI PLAN - NOVI PODUZETNIK
 5. SKRAĆENI POSLOVNI PLAN

Ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu:

 • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 • potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru (ne starija od 30 dana – prizemlje, ured br.2)
 • potvrda o broju zaposlenih – HZMO (ne starija od 30 dana)
 • preslika tiskanice M-1P (prijava o početku osiguranja radnika)
 • BON- 2 (ne stariji od 30 dana)
 • JOOPD obrazac za zadnju isplaćenu plaću