Na temelju članka 123.-133. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Gradonačelnik Grada Vukovara objavljujeJ A V N I      P O Z I VOvim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Stanka Vraza u naselju VUKOVAR u k.o. VUKOVAR o započinjanju postupka evidentiranja predmetne čestice u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.

Geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Stanka Vraza izradit će tvrtka ZAJEDNIČKI GEODETSKI URED OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE vl. Igor Mihelić, dipl.ing.geod. i Snježana Rako, dipl.ing.geod., K.A. Stepinca br. 6, Vukovar.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 22.11.2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28. SIJEČNJA 2020. godine u vremenu od 10 do 11 h u prostorijama Grada Vukovara.REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIKKLASA: 940-01/20-01/4
URBROJ:2196/01-02-20-1
Vukovar, 22. siječnja 2020. godine

 

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Javni poziv