Na temelju članka 14. Stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/16 i 8/18), te članaka 47, stavka 3. točaka 4. i 6. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13,7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) i članka 4., točke 7. c) Pravilnika o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 87/10, 9/11, 7/15, Pravilnik od 08. svibnja 2013. godine, KLASA: 944-15/10-01/65, URBROJ: 2196/01-02-13-5, Pravilnik od 21. svibnja 2013. godine, URBROJ: 2196/01-02-13-6, Pravilnik od 07. studenog 2013. godine, URBROJ: 2196/01-02-13-8, Pravilnik od 12. studenog 2013. godine, URBROJ: 2196/01-02-13-9, Pravilnik od 12. veljače 2014. godine, URBROJ: 2196/01-02-14-10, Pravilnik od 12. studenog 2014. godine, URBROJ: 2196/01-02-14-11), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje


JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te ugostiteljskih kućica u svrhu pripreme i prodaje prehrambenih proizvoda u okviru obilježavanja „Dan hrvatskih branitelja Vukovara“Članak 1.
Grad Vukovar dati će u zakup javnu površinu za postavljanje vlastitih štandova te ugostiteljskih kućica za prodaju prehrambenih proizvoda na lokaciji:

• Trg Republike Hrvatske, k.č. 1836/4 k.o. Vukovar

Članak 2.
Povodom obilježavanja „Dana hrvatskih branitelja Vukovara“ koji se održava dana 10. ožujka 2020. godine određuje se početna cijena zakupa javne površine za postavljanje vlastitih štandova i ugostiteljskih kućica te ostalih pokretnih stvari u iznosu od 30,00 kn/m2, na lokaciji iz članka 1. Ovog Javnog poziva.

Članak 3.
Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.
Članak 4.
Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.
Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:
1. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe sa adresom, OIB-om i kontaktima
2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3. Ponuđenu cijenu zakupnine
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 30 dana
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
7. Izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
8. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 5.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se najviša ponuda uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. Nakon otvaranja ponuda sastavit će se rang lista u kojoj će se utvrditi visina zakupa te kvadratura javne površine koja se daje u zakup. S najpovoljnijim ponuđačem koji zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu javne površine smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 6.
Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Članak 7.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 8.
Rok za podnošenje ponuda je 03. ožujka 2020. do 12,00 sati. Dan predaje prijave smatra se dan prijave u pisarnicu Grada Vukovara, odnosnom dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom. Otvaranje ponuda biti će 04. ožujka 2020. godine u 10,00 sati, na adresi Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar u uredu br. 9.
Sve nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Članak 9.

Ponuda se dostavlja na adresu:
Grad Vukovar
Ured broj 1.
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
S naznakom:
„Za javni poziv za davanje za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te ugostiteljskih kućica u svrhu pripreme i prodaje prehrambenih proizvoda u okviru obilježavanja „Dan hrvatskih branitelja Vukovara“ – NE OTVARAJ.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/20-02/3
URBROJ: 2196/01-02-20-3
U Vukovaru, 24. veljače 2020. godine


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

JAVNI POZIV