Na temelju članka 123. – 133.  Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

                                                               JAVNI POZIV

Grad Vukovar obavještava građane nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Splitska u naselju Vukovar u k.o. Vukovar, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno  članku 123. – 133. Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 06.03.2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu obaviti 11. svibnja 2020. godine u vremenu od 09:00 – 11:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 15, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/19-01/10

URBROJ: 2196/01-02-20-5                                                            

Vukovar, 05. svibnja 2020.   

                                                          

Gradonačelnik

                                                                                                       Ivan Penava, prof.