GRAD VUKOVAR

raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa
poticanje obnovljivih izvora energije

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Grada Vukovara (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama – građanima sa područja grada Vukovara (dalje u tekstu: prijaviteljima) za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE).
Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.
U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija.
Lokacijom se smatra skup postojećih građevina na kojima se ugrađuju sustavi za korištenje OIE i/ili u kojima se troši energija proizvedena iz ugrađenih sustava za korištenje OIE.
Postojeća građevina u smislu Poziva (u daljnjem tekstu: građevina) je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.
Građevina može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na ugradnji sustava za korištenje OIE od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra1.
Predmet Poziva nije sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na građevine oštećene u potresu.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava Grada Vukovara prema Pozivu su fizičke osobe – građani (dalje u tekstu: korisnici) koji:
1. su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt,
2. imaju prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljenim najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave na Poziv (uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike)
3. podnesu prijavu Gradu Vukovaru za dodjelu sredstava putem pošte ili osobno,
4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu,
5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Vukovaru,
6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva,
7. sklope s Gradom Vukovarom Ugovor o sufinanciranju.
8. da imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju sa Fodnom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (JAVNI POZIV ZA ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-2/22)

III. SREDSTVA GRADA VUKOVAR

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu do 1.000,00 EUR s PDV-om.
Stopa sufinanciranja od 10% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti obnovljivih izvora energije do maksimalnog iznosu od 1.000,00 EUR s PDV-om.
Raspoloživa sredstva Grada Vukovara po Pozivu (dalje u tekstu: raspoloživa sredstva) osigurana su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu pod pozicijom 257-10.
Grad će dodjeljivati ugovore o donacije do konca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi. Ukoliko se raspoloživa sredstva iskoriste prije konca 2023. godine Grad će na svojoj mrežnoj stranici www.vukovar.hr objaviti obavijest o zatvaranju Poziva.
Grad isplaćuje:

1. iznos prema ugovorenom postotku ukoliko su ostvareni opravdani troškovi manji od ugovorenih ili
2. ugovoreni iznos ukoliko su ostvareni opravdani troškovi veći ili jednaki ugovorenim troškovima.

IV. OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdani troškovi po ovom pozivu odnosi se na korisnike kojima su odobrena sredstva putem Javnog poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) te imaju ugovor o sufinaciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Ovim pozivom opravdani su troškovi:
Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ.
Neprihvatljivi troškovi su troškovi održavanja te nabave i ugradnje rabljene opreme, kao i svi ostali troškovi koje Fond ne sufinancira te za koje pregledom prijave utvrdi da nisu neophodni za provedbu Projekta.

V. OBAVEZNA DOKUMETACIJA

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac – može se pronaći i preuzeti na web stranici grada Vukovara www.vukovar.hr te osobno na porti Gradske uprave,
2. Obostranu presliku važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
3. Presliku ugovora o sufinanciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad pridržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije po potrebi.

VI. DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA POZIV

Prijava na Poziv se dostavlja u pisanom obliku ili djelomično u digitalnom obliku (svi dokumenti koje je potrebno dostaviti a koje nije potrebno vlastoručno potpisati mogu se dostaviti u digitalnom obliku), u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja na adresu:

GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
uz naznaku: Sufinanciranje Programa poticanje obnovljivih izvora za 2023. godinu – Ne otvaraj

Prijava na Poziv počinje dana 20. studeni 2023. godine, a završava :
1) objavom na mrežnim stranicama Grada (www.vukovar.hr) obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
2) istekom 2023. godine, što prije nastupi.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može zahtijevati povrat svoje prijave. Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka propisanog roka za dostavu prijava vraćaju se neotvorene natjecateljima koji su ih dostavili.
Svu korespondenciju vršiti isključivo putem preporučene pošte s povratnicom ili dostavom osobno u pisarnicu Grada Vukovara.

VII. OBRADA PRIJAVA

Grad:
1. ima pravo provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave,
2. neće razmatrati prijave:
• koje nisu predmet Poziva ili
• koje su podnesene od osoba
- koje Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Grada ili
- imaju dospjelo nepodmireno i/ili neregulirano dugovanje prema Gradu,
- koje su podnesene prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Poziv,
- koje su podnesene nakon isteka kalendarskog roka Poziva, odnosno nakon objave na mrežnoj stranici Grada o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj Poziv,
- u slučaju kad je Grad prethodno već donio Odluku po ovom Pozivu i dostavio korisniku Ugovor na potpisivanje, a korisnik nije u za to određenom roku vratio potpisani ugovor.
3. razmatra prijave prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja u pisarnici,
4. donosi Odluku o odabiru korisnika sredstava Grada (u tekstu: Odluka) i Ugovor o dodjeli sredstava Grada (u tekstu: Ugovor) za prijavu pristiglu na Poziv koja udovoljava uvjetima iz Poziva,
5. dostavlja poštom prijavitelju:
1) Dopis, Odluku i Ugovor ili
2) Obavijest da prijava ne ispunjava uvjete Poziva, s obrazloženjem.
Grad prijavitelju dostavlja Odluku i dva primjerka Ugovora na potpis, preporučenom poštom, a isti je dužan jedan potpisani primjerak Ugovora vratiti Gradu:
• poštom na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar ili
• u pisarnicu grada na istu adresu.
6.Objavljuje Obavijest o privremenom zatvaranju Poziva ili Obavijest o zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava na mrežnoj stranici Grada www.vukovar.hr
Ukoliko se podaci o projektu, IBAN, iznos traženih sredstava ili neki drugi podaci koji se navode u različitim dokumentima prijavne dokumentacije razlikuju, Grad će referentnim podacima smatrati one koji su navedeni u prijavnom obrascu. Ukupan iznos opravdanih troškova i bespovratnih sredstava, kao i intenzitet potpore ne mogu biti veći nego što je prijavitelj zatražio u prijavnom obrascu. Stvarno opravdani troškovi utvrdit će se od strane Grada uvidom u dostavljeni troškovnik/ponudu. U slučaju da su isti manji od iznosa u prijavnom obrascu kao referentni podatak smatrat će se izračun Grada.

VIII. REALIZACIJA (ostvarenje) PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Grad će temeljem Odluke gradonačelnika s odabranim korisnikom sklopiti Ugovor o sufinanciranju projekta kojim će utvrditi:

1. predmet i iznos sredstava Grada za sufinanciranje,
2. uvjete i način isplate sredstava,
3. rok provedbe Projekta i dostave potpune dokumentacije za isplatu,
4. način praćenja i kontrole namjenskog trošenja isplaćene donacije,
5. ostala međusobna prava i obveze.
Grad pridržava pravo praćenja namjenskog korištenja sredstava Grada i uvjeta koje odabrani korisnik mora ispunjavati, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora, što između ostalog uključuje i mogućnost terenske kontrole izvedenih radova. Grad zadržava pravo uskrate isplate sredstava u slučaju da projekt nije izveden u skladu s dokumentacijom za prijavu.
U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza, Grad ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama.
Nakon donošenja Odluke i sklapanja Ugovora nije moguće mijenjati Odluku o dodjeli sredstava u odnosu na uvjete dodjele sredstava i uvjetima Poziva.

Rok provedbe projekta obnovljivih izvora energije i dostave potpune dokumentacije za isplatu:
1. ne može biti duži od dvije godine od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava između Korisnika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
2. je bitan sastojak Ugovora (bez mogućnosti produženja) te se njegovim istekom:
• Ugovor automatski raskida i
• Korisnik gubi pravo korištenja odobrenih sredstava Grada.

IX. ISPLATA SREDSTAVA DONACIJE

Sredstava donacije isplaćivat će se na bankovni račun korisnika sredstava Grada jednokratno, po završetku radova, u roku od 60 dana od zaprimanja potpune dokumentacije korisnika za isplatu, priznate od strane Grada, koja obvezno uključuje:
1. Zahtjev za isplatu (dostupno na mrežnoj stranici Grada), u izvorniku,
2. Dokaz kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisana potvrda banke o IBAN-u).
3. Fotodokumentaciju obiteljske kuće/dijelova/sustava, te fotodokumentaciju nakon ugradnje sustava
4. Potvrda za trajni pogon, izdana od HEP ODS d.o.o., u izvorniku ili preslici (Odnosi se isključivo na FNE priključene na distribucijsku mrežu).
5. Drugu dokumentaciju na zahtjev Grada

Korisnik dostavlja svu navedenu dokumentaciju:
• Poštom na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar ili
• U pisarnicu Grada na istu adresu,
Grad će, u roku od 60 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu, isplatiti donaciju za ostvarene opravdane troškove.

Napomene:
Grad ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa korisnika i ostalih sudionika u provedbi projekta, te ne može:
1. Sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju,
2. Ni snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koji/koja u tim odnosima mogu nastati.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:
1. na broj telefona 032/456-512
te
2. slanjem upita na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 365-03/23-01/6
URBROJ: 2196-1-2-23-3
U Vukovaru, 10. studenog 2023. godine

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.

 

 

Prilozi:
1. Zahtjev za isplatu
2. Prijavni obrazac

 

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU

JAVNI POZIV