Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva, KLASA:372-03/18-01/9, URBROJ:2196/01-02-19-14 od 16. srpnja 2019. godine) izvršilo je procjenu prijava na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu Natječaj) te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima procjene.
Ukupno razmatranih prijava bilo je - 1.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu  prostora:

Evidencijski broj: 13. Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara, oznaka prostora – P1, bodovi 80, udruga se predlaže za dodjelu prostora

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje
udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite