Gradonačelnik

KLASA: 372-03/18-01/9

URBROJ: 2196/01-02-19-21

Vukovar, 10. rujna 2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 47. stavka 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U

o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Članak 1.

Odlukom o raspodjeli prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu Odluka) uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi 204. vukovarske brigade br. 6, nekretnina na k.č. br. 1636, Vukovar, upisana u zk. ulošku 6346 Vukovar na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, po okončanju postupka Natječaja raspisanog na temelju Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro (KLASA:372-03/18-01/9, URBROJ:2196/01-02-19-11, od 13. lipnja 2019.), objavljenog 14. lipnja 2019. godine na službenim stranicama Grada Vukovara.

Članak 2.

Po okončanju postupka Natječaja iz točke I. ove Odluke, prostori u vlasništvu Grada Vukovara dodjeljuju se na uporabu udruzi koja je udovoljila uvjetima propisanim objavljenim Natječajem, a sukladno procjeni prijava od strane Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, kako slijedi:

  1. prostor P1 – Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara

Članak 3.

(1) Prostor iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se na uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

(2) Istekom roka od 5 godina korisniku se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 godina.

(3) Visinu mjesečne naknade po m2 utvrđuje Gradonačelnik svojom odlukom, a iznosi 8,44 kn/m2 (bez PDV-a) uvećana za PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18).

(4) Mjesečna naknada obuhvaća režijske troškove prostora i troškove javnih usluga te trošak održavanja prostora i okoliša koji je udruga dužna snositi.

Članak 4.

Korisnik prostora iz članka 2. ove Odluke ne smije prostor davati u zakup ili uporabu drugome, a dužan ih je koristiti prema njegovoj namjeni, odnosno u strogo programske svrhe.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti Ugovor o korištenju prostora.

Članak 6.

(1) Ugovor o korištenju prostora prestaje otkazom na način propisan ugovorom o korištenju prostora te člankom 43. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18).

(2) U slučaju prestanka Ugovora o korištenju prostora, korisnik je u obvezi prostor vratiti Gradu Vukovaru, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje, odnosno izvršene adaptacije za koju je ishodio suglasnost nadležnog tijela Grada Vukovara.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za financijski dio Upravni odjel za financije i nabavu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.