Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst i 7/9 Odluka Ustavnog suda RH) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu namijenjenih dodjeli ostalih tekućih donacija udrugama za Osnaživanje civilnog društva u 2020. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava za aktivnosti udrugama koje pridonose razvitku sljedećih područja: ljudska i manjinska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva, zaštita okoliša i održivi razvoj, socijalno poduzetništvo i izvaninstitucionalno obrazovanje i zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17, http://www.vukovar.hr/images/stories/files/uon/sluzbeni_vjesnik/2017-11.pdf - str. 134) iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.02. (Osnaživanje civilnog društva – Ostale tekuće donacije)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama za Osnaživanje civilnog društva (u daljnjem tekstu Poziv) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Poziva
2. Upute za prijavitelje
3. (2.1.) Obrazac za prijavu aktivnosti s financijskim planom
4. (2.2.) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. (2.3.) Popis priloga koji se prilažu prijavi
6. (2.4.) Obrazac ugovora
7. (2.5.) Obrazac završnog izvješća

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Poziva iz točke III. ove Odluke objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://www.vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama za Osnaživanje civilnog društva u 2020. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo gradonačelnika.
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
Na temelju provedene procjene nadležnog Povjerenstva, Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje.
Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara sklopit će ugovor o dodjeli financijskih sredstava s udrugom.

VII.
Popis udruga iz točke VI. krajem tekuće godine bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://www.vukovar.hr/financiranje-udruga

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:402-03/20-01/1
URBROJ:2196/01-02-20-1
U Vukovaru, 12. veljače 2020.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST JAVNOG POZIVA OBJAVLJUJU SE:

1-Temeljni dokument-Odluka-o-nacinu-raspodjele-sredstava (pdf)
2-Upute-za-prijavitelje
2-1-Obrazac-prijave-aktivnosti
2-2-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
2-3-Popis-priloga-kontrolna-lista
2-4-Obrazac-Ugovora
2-5-Vanredna-sredstva-obrazac-za-izvjesce
Obrazac-za-provjeru-FORMALNIH-uvjeta-Poziva
Obrazac-za-procjenu-kvalitete-Prijedloga

Obrasci za provedbu aktivnosti nisu dio dokumentacije za prijavu na Poziv, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi aktivnosti.