Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima,
stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja grada Vukovara u 2019. godini.

II.
Udruge mogu predložiti programe koji doprinose podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te socijalnu i humanitarnu djelatnost. Programe koji pozitivno utječu na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 5.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 10 programa i projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2018. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku i na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport,
branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI"
Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
i unapređenje kvalitete života u 2019. godini

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 03. prosincom 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 03. prosinac 2018. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 03. prosinca 2018. godine.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 19. studenog 2018. godine.

KLASA: 402-03/18-01/9
URBROJ: 2196/01-02-18-2
U Vukovaru, 02. studeni 2018.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Privitak:
1. Upute za prijavitelja
2. Obrazac opisa programa / projekta
3. Obrazac proračuna programa / projekta
4. Popis priloga koji se prilažu prijavi
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac izjave o partnerstvu
7. Obrazac za provjeru i ocjenu kvalitete programa ili projekta
8.1. Obrazac ugovora – posebni dio
8.2. Obrazac ugovora – opći dio
9. Izvještajni obrazac
10. Obrazac PROR - POT