Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na
Domovinski rat u 2019. godini

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat koje su od interesa za Grad Vukovara u 2019. godini.

II.
Udruge mogu predložiti aktivnosti koje doprinose obilježavanju mjesta stradanja žrtava Domovinskog rata, očuvanju spomena na žrtve Domovinskog rata, razvitku i općem napretku grada Vukovara.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 40.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 8 programa ili projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše dvije prijave za financijsku podršku programu/projektu.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara za 2019. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku i na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje,
socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI"
Javni natječaj: Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na
Domovinski rat u 2019. godini

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 03. prosincom 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 03. prosinac 2018. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 03. prosinca 2018. godine.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 19. studenog 2018.

KLASA: 402-03/18-01/8
URBROJ: 2196/01-02-18-2
U Vukovaru, 02. studenog 2018.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Privitak:
1. Upute za prijavitelje
2. Obrazac opisa programa / projekta
3. Obrazac proračuna programa / projekta
4. Popis priloga koji se prilažu prijavi
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac izjave o partnerstvu
7. Obrazac za provjeru i ocjenu kvalitete programa / projekta
8.1. Obrazac ugovora – posebni dio
8.2. Obrazac ugovora – opći dio
9. Izvještajni obrazac
10. Obrazac PROR - POT