Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2018. godini", imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/17-01/6, URBROJ:2196/01-02-17-4 od 20. prosinca 2017. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 11.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 4.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 7.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja

Gore navedeni projekti upućuju se Povjerenstvu za procjenu programa/ projekata prijavljenih na Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2018. godini".

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara, koja će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.