Na temelju članaka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 47. stavka 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi
O D L U K U
o raspodjeli prostora udrugama iz kulture
Članak 1.

Odlukom o raspodjeli prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja kulture za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu Odluka) uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresama:
- Kardinala A. Stepinca 45, k.č. 1173/3, upisana u zk. uložak 2966, k.o. Vukovar
- Dr. F. Tuđmana 20, k.č. 2149, upisana u zk. uložak 4546, k.o. Vukovar
- Trg sotinskih žrtava 2, k.č. 317/1, upisana u zk. uložak 1486, k.o. Sotin
- Trpinjska cesta 84, k.č. 1625/1, upisana u zk. uložak 2595, k.o. Borovo naselje
po okončanju postupka Natječaja raspisanog na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja kulture za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/8, URBROJ: 2196/01-02-18-2, od 26. ožujka 2018.), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara.

Članak 2.
Po okončanju postupka Natječaja iz točke I. ove Odluke, prostori u vlasništvu Grada Vukovara dodjeljuju se na uporabu udrugama koje udovoljavaju uvjetima propisanim objavljenim Natječajem, a sukladno procjeni prijava od strane Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja kulture za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, kako slijedi:
1. Kardinala A. Stepinca, P5 – Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar
2. Trpinjska cesta 84, VS – Kulturno – umjetničko društvo „Kolo" Vukovar
3. Dr. Franje Tuđmana, P1 – Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru
4. Trg sotinskih žrtava Sotin, Ured – Kulturno – umjetničko društvo „Matija Gubec" Sotin

Članak 3.
(1) Prostori iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se na uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.
(2) Istekom roka od 5 godina korisniku se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 godina.
(3) Visinu mjesečne naknade po m2 utvrđuje Gradonačelnik svojom odlukom, a iznosi 8,44 kn/m2 (bez PDV-a) uvećana za PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).
(4) Mjesečna naknada obuhvaća režijske troškove prostora i troškove javnih usluga te trošak održavanja prostora koji su udruge dužne snositi.

Članak 4.
Korisnik prostora iz članka 2. ove Odluke ne smije prostor davati u zakup ili uporabu drugome, a dužan ih je koristiti prema njegovoj namjeni, odnosno u strogo programske svrhe.

Članak 5.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o korištenju prostora.

Članak 6.
(1) Ugovor o korištenju prostora prestaje otkazom na način propisan ugovorom o korištenju prostora te člankom 43. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18).
(2) U slučaju prestanka Ugovora o korištenju prostora, korisnik je u obvezi prostor vratiti Gradu Vukovaru, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje, odnosno izvršene adaptacije za koju je ishodio suglasnost nadležnog tijela Grada Vukovara.

Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za financijski dio Upravni odjel za financije i nabavu.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA:372-03/18-01/8
URBROJ:2196/01-02-18-14
Vukovar, 18. lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.