REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 711-01/19-01/1
URBROJ: 2196/01-01-19-22
Vukovar, 17. lipnja 2019.

P O Z I V
za predlaganje kandidata za suce porotnike za mladež i za ostale suce porotnike Županijskog i Općinskog suda u Vukovaru

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Vukovara da dostave prijedloge kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog i Općinskog suda u Vukovaru.
- za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin do navršenih 70 godina starosti s prebivalištem na području Grada Vukovara koji je dostojan obnašati dužnost suca porotnika,
- sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću,
- sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti,
- suci porotnici za mladež imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

2. Prijedlozi za suce porotnike dostavljaju se do 31. srpnja 2019. godine, moraju biti u pisanom obliku i uz njih treba biti priložena izjava, koju predloženi kandidat za suca porotnika potpisuje, te preslika njegove osobne iskaznice (obrazac izjave priložen je uz ovaj poziv ili se može podići na adresi, Grad Vukovar, dr Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured broj 1, na istu adresu se dostavljaju i prijedlozi).
Nema zapreke da ista osoba bude kandidat za suca porotnika i Županijskog i Općinskog suda, ali tada izjave trebaju biti dvije, jer su različiti sudovi.

3. Poziv će biti objavljen u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara, www.vukovar.hr

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr. med. vet.

 

Izjava kandidata za suca porotnika za mladež
Izjava kandidata za suca porotnika