GRADONAČELNIK

KLASA:011-01/19-01/16

URBROJ: 2196/01-02-19-7

Vukovar, 31. prosinca 2019.                                                            

Temeljem članka 11. stavka 1. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15) i članka 47. stavka 3. točke 24. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Vukovara 31. prosinca 2019., donosi

 

 

P L A N

 

 savjetovanja Grada Vukovara sa zainteresiranom javnosti za 2020. godinu

I.

Utvrđuje se Plan savjetovanja Grada Vukovara sa zainteresiranom javnosti za 2020. godinu razvrstanih prema nadležnim upravnim tijelima Grada Vukovara.

II.

  1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

1. Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam i prodaju stanova u vlasništvu Grada Vukovara

2. Odluka o upravljanju i raspolaganju gradskom imovinom

  1. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
  2. Odluka o grobljima
  3. Pravilnik o raskopima
  4. Odluka o komunalnom redu
  5. Pravilnik o utvrđivanju cijena zakupa javnih površina
  6. Odluka o korištenju javnih površina

 

III.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje u tijeku te Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne s obrazloženjem, prilažu se ovom planu.

IV.

Zadužuju se nadležna upravna tijela Grada Vukovara za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana.

V.

Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika za objavu i dostupnost ovog Plana na službenoj web stranici Grada Vukovara.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

                   Gradonačelnik

                   Ivan Penava, prof