GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/19-01/16

URBROJ: 2196/01-02-19-6

Vukovar, 31. prosinca 2019.

Temeljem članka 11. stavka 1. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.) i članka 47. stavka 3. točke 24. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Vukovara 31. prosinca 2019., donosi

P L A N

normativnih aktivnosti Grada Vukovara za 2020. godinu

I.

Utvrđuje se Plan normativnih aktivnosti Grada Vukovara za 2020. godinu razvrstanih prema nadležnim upravnim tijelima Grada Vukovara.

II.

1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA     

    PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM  

    IMOVINOM 

1. Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam i prodaju stanova u vlasništvu Grada Vukovara

2. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara

3. Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara

4. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara

2. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA         

 1. Odluka o grobljima
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 4. Pravilnik o raskopima
 5. Odluka o komunalnom redu
 6. Pravilnik o utvrđivanju cijena zakupa javnih površina
 7. Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnih redara
 8. Odluka o korištenju javnih površina

3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vukovara za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.
 2. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2020.
 3. Proračun Grada Vukovara za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.
 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2021.

4. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO

1. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu grada Vukovara

2.  Odluka o jednodnevnim izletima umirovljenika u Bizovačke toplice

3.  Odluka o jednokratnoj naknadi umirovljenicima za božićne blagdane (božićnica)

4.  Odluka o stipendiranju studenata grada Vukovara

5.  Program javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara

6.  Program javnih potreba u sportu grada Vukovara

7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog           školstva Grada Vukovara za 2020. godinu

5.UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

1.    Izmjene Statuta Grada Vukovara

III.

Zadužuje se Upravni odjel opće poslove i ured gradonačelnika za objavu i dostupnost ovog plana na službenoj web stranici Grada Vukovara.

IV.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.