Odbija se prijedlog trgovačkog društva Tehnostan d.o.o Vukovar za donošenje Odluke o promjeni visine tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u gradu Vukovaru zbog prekoračenja roka za donošenje iste. Traži se od trgovačkog društva „Tehnostan" da ponovno dostavi zahtjev za promjenu visine tarifnih stavki.

Ovakvu odluku donijeli su vijećnici Gradskoga vijeća grada Vukovara u nastavku 7. sjednice 7. rujna na temelju stavaka Zakona o energiji i Statuta grada Vukovara.