KLASA: 112-01/18-01/3
URBROJ: 2196/01-02-19-409
Vukovar, 13. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 47., točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U
o odabiru kandidatkinje

Članak 1.
Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos 1 radnice na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice, za provođenje aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh" na području grada Vukovara (KLASA: 112-01/18-01/3, URBROJ: 2196/01-02-19-406), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara, oglasnoj ploči Grada Vukovara i na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava te izvršenog motivacijskog razgovora (intervjua) s kandidatkinjama koje su dostavile potpune i pravodobne prijave, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

RB IME PREZIME MJESTO BROJ BODOVA
1. MARIJA DEDIĆ VUKOVAR 72

Članak 2.
Kandidatkinja je odabrana na temelju kriterija iz otvorenog Trajnog poziva koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena" (UP.02.1.1.05), a to su:
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Članak 4.
Protiv ove Odluke može se izjaviti tužba u zakonom propisanom roku nadležnom sudu.

Članak 5.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.