Na temelju članka 47. st. 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst ), članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 03/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje:N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.Prijave za dodjelu stipendija dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u „Vukovarskim novinama“ i na web stranici Grada Vukovara na adresu:
Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar, s naznakom "Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima"- NE OTVARATI ili osobnom predajom u uredu gradske pisarnice.Odluka - deficitarno
Odluka
Tekst natječaja
Prijavnica-studenti
Izjava-studenti
Prijavnica-učenici
Izjava-učenici