KLASA:604-01/19-01/2
URBROJ:2196/01-02-19-206
Vukovar, 04. prosinca 2019.


Prijedlog lista kandidata za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2019./2020.Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/19), Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara i posebno prikupljenih sredstava (donacija) za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (Klasa:604-01/19-01/2, Urbroj:2196/01-02-19-5 od 15. listopada 2019.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Vukovara utvrđuje Prijedlog lista za dodjelu stipendije:

- Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za deficitarna zvanja
- Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za ostala zvanja
- Prijedlog liste kandidata učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja
- Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za deficitarna zvanja s uspjehom ispod
3,00
- Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za ostala zvanja s uspjehom ispod 3,00
- Prijedlog liste kandidata učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja s uspjehom ispod
4,00
- Prijedlog liste kandidata studenata i učenika koji ne udovoljavaju kriterijima natječaja.

U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja Prijedloga lista kandidata na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste. Prigovor na Prijedlog liste podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog tijela nadležnog za obrazovanje. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva. Odgovor o prigovoru donosi se u roku petnaest (15) dana od dana zaprimanja prigovora. Odgovor o prigovoru je konačan.

Za sve eventualne upite i informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo na broj telefona 032/456-545.

Odluka o deficitarnim zanimanjima i zvanjima
Odluka o dodjeli stipendija
1. Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za deficitarna zvanja
2. Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za ostala zvanja
3. Prijedlog liste kandidata učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja
4. Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za deficitarna zvanja s uspjehom ispod
3,00
5. Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za ostala zvanja s uspjehom ispod 3,00
6. Prijedlog liste kandidata učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja s uspjehom ispod
4,00
7. Prijedlog liste kandidata studenata i učenika koji ne udovoljavaju kriterijima natječaja