Temeljem točke 11. stavka 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi u 2021. godini, KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2196/01-02-21-4 od 30. ožujka 2021. g., gradonačelnik Grada Vukovara donosi:

 

O D L U K U

 

I.

Zatvara se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi u 2021. godini (KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2196/01-02-21-4 od 30. ožujka 2021. g.), zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva.

II.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-7
Vukovar, 27. travnja 2021.

 


Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.