Sukladno točki 6. stavka 2. „Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude na području grada Vukovara za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-03/246, URBROJ: 2196-1-02-23-1 od 21. studenog 2023. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na području grada Vukovara za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-03/246, URBROJ: 2196-1-6-23-3 od 18. prosinca 2023. g.), gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore.

ODLUKA