Temeljem članka 9. stavka 3. podstavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) te članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 3/19), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

 

I.

Dozvoljava se produljenje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i Barovi“ na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 4,00 sata za dane:

            - 23., 24. i 25. prosinca 2023. g.

            - 30., 31. prosinca 2023. i 1. siječnja 2024.g.

 

II.

             Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, za poduzimanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta, na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka ("Narodne novine" br. 143/21.).

 

III.

            Ova Odluka objavit će se sredstvima informiranja Grada Vukovara.

O b r a z l o ž e nj e:

 

U dane božićnih blagdana i dočeka Nove godine očekuje se veliki broj posjetitelja gradu Vukovaru zbog čega je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge. Sukladno članku 9. stavka 3. podstavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) te članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 3/19), odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/23-01/1
URBROJ: 2196-1-02-23-14

Vukovar, 18. prosinca 2023.

 

Gradonačelnik:

Ivan Penava

 

ODLUKA O PRODULJENJU RADNOG VREMENA