Grad Vukovar ponovno je uspješno privukao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovoga puta za sanaciju divljih deponija na području grada Vukovara.

Tako je Grad Vukovar omogućio sufinanciranje projekta sanacije 6 divljih deponija u iznosu od 80%. Projekt je iznosio 670.286,75 kuna s PDV-om, od čega su sredstva FZOEU iznosila 536.215,00 kuna.

U okviru projekta sanirane su divlje deponije na sljedećim lokacijama: Lipovača (pored Bobotskog kanala), produžetak Ličke ulice, dio Ulice Jana Bate, put između naselja Lužac i Budžak, odvojak pored ceste Vukovar-Negoslavci te alternativni put prema Grabovu.

Sanacija se provodila razvrstavanjem odbačenog otpada na samim lokacijama divljih deponija, odvozom reciklabilnog otpada na uporabu, a ostataka odbačenog otpada na zbrinjavanje. Nakon uklanjanja otpada postavljen je sloj zemlje te ploče s natpisom o zabrani odlaganja otpada.

Grad Vukovar kontinuirano provodi brojne aktivnosti u svrhu unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području grada, stoga ovim putem apelira na građane da pravilno, odgovorno i savjesno odlažu otpad te da prijave svako nepropisno odlaganje otpada, a kako bi zajedno doprinijeli ljepšem, ugodnijem i još čišćem Vukovaru.