R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/23-01/10
URBROJ:2196-1-23-9
Vukovar, 5. prosinca 2023.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, za radno mjesto- Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, objavljenog dana 22. studenog 2023., u „Narodnim novinama“ (broj 140/2023) i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Domagoj Ivanković
2. Dinka Felger Hnatko
3. Dario Hegeduš


II.

Pisano testiranje održati će se u Gradu Vukovaru (gradskoj vijećnici), dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u ponedjeljak 11. prosinca 2023., s početkom u 08,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja (s kojima će biti upoznat) te iz navedenog razloga bude udaljen, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Za svako pitanje kandidat može dobiti 0 ili 1 bod (priznaju se samo točni i potpuni odgovori). Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testiranju je 10.

Pisana provjera traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Grada Vukovara (Upute kandidatima).

III.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10 sati, istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi Grada Vukovara.

Intervju će se s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti u zgradi Grada Vukovara, u ponedjeljak, dana 11. prosinca 2023., u 11,30 sati.

Ukupan broj bodova koji se kandidatu dodjeljuje za intervju je 10.

Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 20.


IV.

Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.
Predsjednik Povjerenstva
Dalibor Žigić