R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA

KLASA: 112-02/24-01/3
URBROJ: 2196-1-6-24-14
Vukovar, 16. veljače 2024.


Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Voditelja odsjeka za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 10/2024 dana 26. siječnja 2024. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), utvrđuje i objavljuje
RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova
Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

R.br. Ime i prezime:       Br. bodova:
1. STELA GERŠIĆ        19Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.Povjerenstvo
za provedbu Javnog natječaja