R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/24-01/6
URBROJ:2196-1-24-23
Vukovar, 09. travnja 2024.

RANG LISTA

kandidata prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, na radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto - Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, utvrdilo je rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1. KRISTINA FOLB - 15,0 bodova.

Predsjednik Povjerenstva
Josip Paloš