Natječaji

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda - nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara upisana u zemljišne knjige nadležnog suda na k.č.br. 2076, upisana u zk.ul.br. 14 k.o. Vukovar, površine 221 m2, a koja u naravi predstav-lja obiteljsku kuću i dvorište u Vukovaru, Europske unije 45.

Natječaj - UČITELJ/ICA FIZIKE

Natječaj - UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE (nastava po modelu "A")

Natječaj - UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE (nastava po modelu "A")

Natječaj - UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (nastava po modelu "A")

Natječaj - UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE (nastava po modelu "A")

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme...

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme...

Natječaj za učitelja/cu klasičnog baleta

Natječaj za učitelja/cu harmonike