Natječaji

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Voditelja odsjeka za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“  broj: 10/2024 dana 26. siječnja 2024. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), objavljuje Obavijest o rezultatima pisanog testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - Voditelja odsjeka za provedbu ITU mehanizma

OŠ NIKOLE ANDRIĆA: Natječaj za radno mjesto psiholog/inja

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara upisana u zemljišne knjige nadležnog suda na k.č. br. 1962 upisana u zk. ul. br. 9244 k.o. Vukovar, površine 498 m² u vlasništvu Grada Vukovara, a koja u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u ulici Ljudevita Gaja, Vukovar.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto - Viši referent za graditeljstvo

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke KLASA: 372-08/24-01/1, URBROJ: 2196-1-02-24-2 od 22. siječnja 2024.godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

OŠ ANTUNA BAUERA: Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku

OŠ ANTUNA BAUERA: Natječaj za učitelja engleskog jezika

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo raspisuje...