Natječaji

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, Povjerenstvo objavljuje rang listu prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Natječaj Odgojitelj/pripravnik

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/14, URBROJ: 2196/01-02-21-8 od 07. travnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Nastojeći promicati vrjednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru raspisuje Šesti natječaj za kraće književno djelo

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme...