Na temelju članka 47., stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13,7/15, 1/18, 2/18, 2/20 ), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 3/20) “Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeće:


JAVNI POZIV
za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za naselje Olajnica u Vukovaru

 

I. PREDMET I SVRHA OVOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je izrada idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja javnog prostora u naselju Olajnica u Vukovaru. Osnovni cilj Javnog poziva je dobivanje najboljeg urbanističko - arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora, uskladiti današnje urbane, socijalne i društvene potrebe građana sa trenutnim krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana na otvorenom gradskom prostoru.
Lokacija:
K.č. br. 1645/2, 1645/3, 1647, 1644/2, 1643/2, 1642/2, dio 1708/10, 1664/2, 1666/2, 1668/2, dio 1705/14, 1673/2, 1674/2, 1671/2, 1676/2, 1678/2, 1680/2, 1682/2, 1684/2, 1686/2, 1688/2, 1690/2, 1692/2, 1691/3, 1695/2, 1697/2, 1699/2, 1701/2, 1705/14, dio 1705/13, 1705/5 k.o. Vukovar.

Ciljevi i svrha budućeg prostora:
• Gradski prostor za okupljanje te odvijanje događanja s ciljem uspostavljanja umreženog sustava otvorenih površina
• Kreiranje zasebne cjeline, prostornog identiteta i ambijenata koji mogu funkcionirati samostalno, unutar cjeline rješenja
• Rješenje sportsko - rekreacijskih sadržaja s ciljem ustupanja prostora pješacima, biciklistima i ostalim rekreativcima
• Osmišljavanje prostora za umjetničke instalacije i skulpture (multifunkcionalnost,
slobodno vrijeme, kultura, baština)
• Otvorenost koncepta za daljnju sadržajnu i funkcionalnu nadogradnju, kao i njegov odraz na urbanom kontekstu
• Hortikulturno uređenje s ciljem očuvanja i unapređenja zelenog karaktera i identiteta grada, smanjenja klimatskih promjena u urbanoj sredini
• Izvedivost rješenja, racionalnost i ekonomičnost rješenja
• Urbanističko rješenje treba dati prijedlog sveobuhvatne urbane regeneracije prostora, transformirati prostor s „izgubljenim identitetom“ i stvoriti novi identitet
• Urbanističko rješenje treba ponuditi inovativna prostorna rješenja, temeljena na postavkama zelenih i održivih gradova. Vrijednost i potencijal lokacije treba sagledati prema ekološkim, društvenim i ekonomskim kriterijima. Od urbanističkih rješenja traži se fleksibilnost (u fazama realizacije, načinu korištenja, predloženim sadržajima i oblikovanju.)

Rješenjem treba poštivati vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.
Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje, u dijelu za realizaciju, služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije.
Na dijelu predmetnog poteza Prostornim planom je predviđena cesta, međutim potrebno je taj dio predvidjeti kao zelenu površinu i urediti krajobrazno s obzirom da je pokrenut postupak izmjene Prostornog plana Grada Vukovara.
Provedbom ovog poziva nastoji se animirati što veći broj zainteresiranih autora kako bi svojim idejnim rješenjem oplemenili odabrani prostor.
Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se ponuditelji da promisle o obuhvatu koji je predmet poziva i daju mu reprezentativnu vrijednost.

II. OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja u svojstvu ponuditelja ima jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba.
Autor može biti jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autor rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arh.
Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja samo s jednim radom (ponudom). Rad se predaje pod oznakom. Svi dijelovi rada moraju se označiti oznakom, oznaka se mora nalaziti na svakom listu i tekstu u desnom donjem uglu. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

III. POSEBNI UVJETI
Ponuda za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja treba sadržavati sljedeće priloge:

GRAFIČKI DIO
• tlocrtno rješenje u mjerilu- situacija širi obuhvat
• karakterističan presjek u mjerilu
• karakteristični detalji u mjerilu
• prostorni prikaz cjeline u 3D formatu, najmanje 3 prostorna prikaza cjeline
• tekstualno obrazloženje, opis koncepta rješenja s popisom priloga, tehnički opis
odabranih materijala i procjenom troškova
• grafički prilozi predaju se u formatu listova koje autor smatra najprimjerenije za
postavljanje rješenje

TEKSTALNI DIO

• Opis funkcionalne i prostorne organizacije i obrazloženje koncepta

ELEKTRONIČKI OBLIK (USB, CD ili DVD)

• PDF grafičkih priloga u izvornom formatu i PDF tekstova

Troškove izrade rada i njegova slanja snosi autor ili grupa autora.
Ponuda (s prilozima) predaje se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji s naznakom „JAVNI POZIV za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za naselje Olajnica u Vukovaru - ne otvaraj“.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorenog unutarnjeg omota na kojem je napisana adresa ponuditelja.

Ponuditelj je dužan predati jedan zapečaćeni omot/kutiju sljedećeg sadržaja:
Zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom „AUTOR/I“ sa sljedećim podacima:
• Ime/Imena autora (izvod iz registra za pravne osobe)
• Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
• Adresa i telefonski broj autora
• OIB autora
• IBAN broj

IV. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjene radova vrednovat će se usklađenost s uvjetima ovog Javnog poziva i umjetnička vrijednost prema sljedećim kriterijima:
- oblikovne i estetske kvalitete
- prostorni koncept
- primjerenost prikaza idejnog rješenja
- financijski troškovi rješenja

V. NAGRADE
Odabrani radovi nagradit će se sa 7.500,00 € bez PDV-a.
- Prva nagrada 3.500,00 € bez PDV-a
- Druga nagrada 2.500,00 € bez PDV-a
- Treća nagrada 1.500,00 € bez PDV-a
Grad Vukovar zadržava pravo da ne dodjeli nagradu, ukoliko niti jedan od radova ne zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda.

VI. OCJENJIVAČKI SUD
Postupak odabira radova provodit će Ocjenjivački sud imenovan Odlukom Gradonačelnika Grada Vukovara.

VII. ROKOVI
Rok dostave radova je do 30. rujna 2023. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.
Ocjenjivački sud će završiti s ocjenjivanjem i odabirom rada najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

VIII.
Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo.

Ponuda se dostavlja na adresu:
Grad Vukovar
Ured broj 1.
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

s naznakom:
JAVNI POZIV za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za naselje Olajnica u Vukovaru - ne otvaraj“.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 360-05/23-01/7
URBROJ: 2196-1-02-23-1
U Vukovaru, 22. kolovoza 2023. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Penava