Na temelju članaka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 47. stavak 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U
o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
od interesa za Grad Vukovar

Članak 1.
Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar (dalje u tekstu: Odluka) uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, k.č. broj 1944/1, upisanu u zk. uložak 3566 k.o. Vukovar, na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, po okončanju postupka javnog natječaja, raspisanog na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/5, URBROJ: 2196/01-02-18-67, od 15. lipnja 2018.), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara.

Članak 2.
Po okončanju postupka natječaja iz točke I. ove Odluke, prostor PK10 u vlasništvu Grada Vukovara dodjeljuju se na uporabu Udruzi obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 65825323791, koja udovoljava uvjetima propisanim objavljenim natječajem, a sve sukladno ocjeni programa od strane Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Članak 3.
(1) Prostor iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se na uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.
(2) Istekom roka od 5 godina korisniku se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 godina.
(3) Visinu mjesečne naknade po m2 utvrđuje Gradonačelnik svojom odlukom, a iznosi 7,92 kn/m2 (bez PDV-a) uvećana za PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).
(4) Mjesečna naknada obuhvaća režijske troškove prostora i troškove javnih usluga te trošak održavanja prostora koji su udruge dužne snositi.

Članak 4.
Korisnik prostora iz članka 2. ove Odluke ne smije prostor davati u zakup ili uporabu drugome, a dužan ih je koristiti prema njegovoj namjeni, odnosno u strogo programske svrhe.

Članak 5.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti Ugovor o korištenju prostora.

Članak 6.
(1) Ugovor o korištenju prostora prestaje otkazom na način propisan ugovorom o korištenju prostora te člankom 43. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18).
(2) U slučaju prestanka Ugovora o korištenju prostora, korisnik je u obvezi prostor vratiti Gradu Vukovaru, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje, odnosno izvršene adaptacije za koju je ishodio suglasnost nadležnog tijela Grada Vukovara.

Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za financijski dio Upravni odjel za financije i nabavu.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 372-03/18-01/5
URBROJ: 2196/01-02-18-75
Vukovar, 06. kolovoza 2018. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.