GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/22-01/11
URBROJ:2196-1-7-22-11
Vukovara, 09. rujna 2022.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, objavljenog dana 26. kolovoza 2022. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidati:

1. Marko Kopić
2. Irena Gradečak
3. Ksenija Curić
4. Nikolina Mažar

II.
Podnositeljima prijava koje nisu pravodobne i uredne ili koje ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju bit će upućena pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje održat će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u petak 16. rujna 2022. godine, s početkom u 08:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta (osobnu iskaznicu, putovnicu i sl.) te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu.
Pisano testiranje sastojat će se od 20 pitanja.
Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod.
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

IV.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 09.30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana u 09.45 sati s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi gradske uprave.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednik povjerenstva
Dražen Čulig, dipl.ing.